Verified

Mashtrim dhe korrupsion

  • Pejë
  • Municipal Assembly
  • 21.08.2012

Jam qytetar nga komuna n.n, Deshta te ju them se kam aplikur prej mbas lufte per banes dhe nuk e kam perfitu sepse nuk pata para qe t'ju mbushi gushen komunarve tane. Ju kisha lut qe ne emisionin per kryetarin e komunes te merrni listen e atyre qe kane marre banesa dhe ju betohem se vetem ni kat ka qene i qellum te tjerat jane shitur dhe komunaret tane parate e fitura nga banesa sociale jan nda ne pjese. Luftoni korrupsionin ju lutem.

Comments

  • Fatmir Aliu 2012-12-20 22:50:17
    I/E nderuar, Falemnderit qe keni ngritur kete ceshtje tek ne. Bazuar ne informatat qe na keni percjell, kemi bere nje hulumtim fillestar, ne te cilin nuk kemi arritur qe te gjejme elemente te korrupsionit. Ndërsa sa i përket listave se kush është përfitues i këtyre banesave sipas zyrtarëve komunal këto nuk mund te publikohen sepse ky rast është ne Gjykatën Supreme te Kosovës. Miqesisht, F. Aliu

Leave a comment

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests