Verified

Perzgjedhja e ndermjetesuesve per te drejtat e Autorit dhe te drejtat e peraferta MKRS

  • Prishtinë
  • Government
  • 01.03.2013

Fillimisht me lejoni të ju përshëndes. Po ashtu edhe unë do ti mbështes te gjitha ata ndërmjetësues te cilët kritikuan këtë proces te përzgjedhjes se Ndërmjetësuesve për te drejtat e autorit dhe te drejtat e përafërta. Do të ndalem me tepër ne aspektin ligjor, të shtjellimit te këtij procesi prej fillimit te ftesës për aplikim Besoj se gjithë ju jeni ne dijeni se Rregullorja Nr. 05/2012, PËR NDËRMJETËSIM TË KONTESTEVE NË FUSHËN E TË DREJTËS SË AUTORIT DHE TË DREJTAVE TË PËRAFËRTA NË MINISTRINË E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT, është aprovuar nga Qeveria e Republikës se Kosovës me dt: 30.01.2013, shih linkun: http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Vendimet_e_mbledhjes_se_114-te_te_Qeverise_2013.pdf , kurse nënshkrimi i saj është bere me dt: 12.02.2013, shih linkun: http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Rregullore_05-2013.pdf, kurse është publikuar në web faqe me dt: 16.02.2013. Ne dispozitat e Nenit 15 Hyrja ne fuqi, të kësaj rregullore thotë citoj “ Kjo Rregullore hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas nënshkrimit nga Kryeministri i Qeverisë së Republikës së Kosovës, qe i bie me hy ne fuqi me dt: 19.02.2013. Qe do të thotë se MKRS-ZDA, ka filluar proceduarat e pranimit te kërkesave për aplikim nga ana e ndërmjetësuesve para se Rregullorja te hyje ne fuqi, shih ftesën për Aplikim e dërguar nga ZDA dhe Komisioni për Ndërmjetësim me dt: Mon 2/4/2013 9:32 AM, ne e-mellat tona. Ku ne kuadër te kësaj ftese te gjitha thirrjet apo referimet behe nen Rregulloren nr. 05/2013 e cila në atë kohe nuk është nënshkruar nga ana e Kryeministrit qe do te thotë se nuk ka baze ligjore për këtë ftese, pra janë zhvilluar procedurat para kohe. Shih afati i përcaktuar për aplikim ne ftesën për aplikim nga ZDA “Afati për aplikim është nga data 4 , deri më 11 Shkurt 2013”, kurse rregullorja 05/2013 ka hy ne fuqi me dt: 19.02.2013. Kjo ishte ne pika te shkurtra ne aspektin ligjore sa i parkete zhvillimit te procedurës ligjore për aplikim, ju te nderuar vlerësoni sa a është zhvilluar procedura ne rregull dhe a ka pasur baze ligjore për tu zhvilluar kjo procedurë ne këtë kohe dhe këtë mënyrë. JU UROJME PUNE TE MBARE DHE SUKSESE, VEQ VAZHDONI JENI EM TE MIRET. BRAVOOOOOOOOOOOO

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests