Për ne

Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese, OJQ "LENS" dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP.

Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme.

Projekti implemetohet nga:

Internews Kosova (I/KS) është organizatë jo-qeveritare, e themeluar në vitin 1999, nga një ekip guximtar vendor dhe ndërkombëtar. I/KS është organizatë e pavarur dhe si e tillë është anëtare e rrjetit ndërkombëtar të organizatave të ngjashme si Internews International. Synimi kryesor i I/KS është zhvillimi i demokracisë, përkrahja e shoqërisë civile dhe zhvillimi i mediave të pavarura dhe gazetarisë profesionale në Kosovë dhe rajon. I/KS në bashkëpunim me BIRN prodhon emisionin Jeta në Kosovë dhe Drejtësia në Kosovë.

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN) është organizatë mediale e specializuar në gazetari hulumtuese, monitorim të shërbimeve publike dhe transmetime televizive. Për më shumë se shtatë vjet BIRN prodhon dhe transmeton në Radio Televizionin e Kosovës emisionin Jeta në Kosovë dhe në dy vitet e fundit edhe emisionin Drejtësia në Kosovë. Gjithashtu, për më shumë se tre vjet BIRN monitoron shërbimet publike duke u fokusuar në sistemin e drejtësisë.

Agjensioni Kundër Korrupsion (AKK) është institucion i pavarur i themeluar nga Kuvendi i Kosovës i cili, ndër të tjera, inicion dhe zhvillon procedurën e zbulimit dhe hetimit paraprak të korrupsionit dhe përcjellë kallëzime penale për rastet e dyshimit për korrupsion në prokurorinë publike kompetente, nëse për të njëjtin rast nuk zhvillohet procedurë penale; bashkëpunon me institucionet vendore, të huaja dhe ndërkombëtare që kanë për mision parandalimin dhe luftimin e korrupsionit; në bashkëpunim me Komisionin, Qeverinë, institucionet e tjera dhe me organizatat joqeveritare, harton strategjinë kundër korrupsionit dhe planin e veprimit dhe monitoron dhe mbikëqyrë zbatimin e Strategjisë kundër Korrupsionit dhe planin e veprimit;

Përmbajtja e portalit është përgjegjësi vetëm e www.kallxo.com dhe nuk paraqet pikëpamjet e mbështetësve të projektit.

Organizatat partnere

                        


Përkrahur nga

          

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests