E verifikuar

Qeveria komunale realizon projekt në pronën e kontestuar

  • Prizren
  • Kuvendi komunal
  • 17.07.2012

Aktgjykimet e Gjykatës Komunale dhe të Gjykatës së Qarkut në lidhje me pronesine e patundshmerise në vendin e quajtur "Brione" janë shpërfillur nga ana e Komunës n.n, dhe dite më parë ka nisur projektin për rregullimin e një objekti të perkohshem në kete hapesire të kontestuar. Pushteti lokal ka iniciuar projektin me një operator ekonomik në parcelën e cila ligjërisht i takon familjeve n.n dhe n.n, që dikur kanë qene të njohur për mullirin e tyre, para së i njejti të konfiskohej nga autoritetet e ish-Jugosllavise. Të indinjuar me një veprim të tillë, keto familje kanë parashtruar ankesë pranë Drejtorisë së Inspektorateve të komunës n.n por edhe propozim vendimin për ndalimin e punëve pranë Gjykatës Komunale të n.n. .....Puna sot e kesaj dite po vazhdon - edhe perkunder vendimit te gjykates te dates gusht 2012, sot ne mengjez me 8 gusht punet vazhdojne....

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests