E verifikuar

Stacionet pa vetura.

  • Suharekë
  • Polici
  • 28.12.2012

Stacioni n.n eshte pa veture, poashtu te gjitha veturat qe dergohen per servisim pranohen pa kurrfar kontrolli.

Komentet

  • Fatmir Aliu 2013-01-20 17:46:32
    I Nderuar, Pas punes dhe hulumtimit ne terren, kemi gjet se denoncimi juaj ishte i drejte, dhe se vertet policia ne Mushtisht nuk ka veture per te kryer punet e veta ne mbrojtje te rendit. Te gjitha informatat i kemi permbledh ne nje shkrim te cilin e kemi botuar sot. Per me shume, klikoni ketu: http://www.gazetajnk.com/?cid=1,979,4423 Miqesisht, F. Aliu
  • Fatmir Aliu 2013-01-07 17:43:06
    I/E nderuar, Falemnderit per informaten tuaj. Ekipi jone do te dal gjate javes ne terren per te konfirmuar kete denoncim tuaj. Miqesisht, F.

Lini koment

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests