E verifikuar

Promovon despotizem

  • Prishtinë
  • Gjyqësi
  • 19.03.2013

Per te mbajtur ne post Drejtorin Ekzekutiv kunderligjshem (mandati i ka skaduar ne shtator 2012), apo per t'ia mundesuar zhvendosjen Drejtorit Ekzekutiv ne postin e Drejtorit te Departamentit te Administrates te me 19.03.2013, urdheron Drejtorin Ekzekutiv qe Drejtorit te Departamentit te Administrates, t'ia shqiptoi kunderligjshem masen disiplinore: suspendim per tre (3) muaj pa pagese, mase kjo qe eshte ne kundershtim te plote me nenin 67 paragrafi 1.2.1 te Ligjit nr.03?L-149 per Sherbimin Civil te Kosoves dhe me nenin 8 paragrafi 1.1 te Rregullores nr.04/2011 per Procedurat Disiplinore ne Sherbimin Civil.

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests