Raportimet nga qytetarët

Numri i raportimeve: 3666
E verifikuar

Kontrolli teknik i automjetit me te ri se 4 vjet

Kam blere automjetin e ri te dileri ne Prishtine me km 0,0 ne Dhjetor te vitit 2016 kur edhe kam bere regjistrimin e pare te automjetit. Regjistrimi I dyte ne Dhjetor 2017 prap nuk ka patutur nevoje per kontrollim Teknik. Ne dhjetor te vitit 2018 jame ndalur te qendar per kontrollim Teknik dhe pasi kane pare lejen e qarkullimit te automjetit me kane drejtuar ne qendren per regjistrim pasi qe me eshte thene se nuk kam nevoje per kontrollim Teknik pasi automjeti eshte me I ri se 4 vite. Por ne qendren per regjistrim te automjeteve ne Prishtine me eshte refuzuar regjistrimi I automjetit pa kontrollim Teknik, zyrtari ne sportel me udhezoi te lexoj ligjin e ri per kontrollim Teknik te automjeteve dhe me drejtoi te menagjeri per ate njesi. Nga menagjerja kuptova se duhet te lexoj ligjin nr. 05/L-132per automjete dhe UDHËZIMIN ADMINISTRATIV (MPB) NR. 01/2018 PËR REGJISTRIMIN E MJETEVE. Pasi lexova ligjin nr. 05/L-132 faqe 30 NENIN 76 paragrafi 3 shkruan "3. Perjashtimisht ga paragrafi 1. I ketij nenit bejne automjetet e reja kater vite pas regjistrimit te pare si dhe ne UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 01/2018 PËR REGJISTRIMIN E MJETEVE Neni 7 paragrafi 2. Mjetet e reja te cilat marrin pjese ne trafikun rrugor do t'i nenshtrohen kontrollit Teknik kater vite pas regjistrimit te pare. Edhe pas kesaj shkova ne nje qender per regjistrim te autonjeteve jashte PRISHTINE dhe pieta me leje te qarkullimit se a kam nevoje per kontrollim Teknik per automjetin tim 2 vjet I vjeter dhe aty pergjigja ishte se nuk ka nevoje per kontrolim Teknik. Prap shkova me ne qenderen per regjistrim te automjeteve si dhe me kopjet e ligjit te zyrtaret per regjistrim te automjeteve por prap ata nuk e regjistruan automjetin tim tani me arsyen se ligji eshte zyrtarizuar ne Maj 2017 deri sa automjeti im eshte regjistruar per here te pare me dhjetor 2016. Humba dy dite duke shkuar ne relacionet kontroll Teknik - qender regjistrimit Prishtine dhe lexova ligjin por prap u dashte qe te kryej kontrollin Teknik per t'a regjistruar makinen. Me intereosn sa a kishin te drejte qendra per regjistrim te automjeteve te me obligoj te kryej kontrollimin Teknik sipas ligjeve ne fuqi? 

  • Prishtinë
  • Polici
7 Muaj Më parë
I pa verifikuar

ministrria

I/E nderuar , Ju njoftojmë da bere shkeleje ligjore me date: 31.12.2018 nje dite para fund viti ka derguar ne Qeveri propozimin per d per Kryeshef Ekzekutiv do ju shkruajm nga Organizata Nderkombëtare dd cila e kemi percjellur monitoruar me vëmendje konkursin per Kryeshef dke u bazuar ne procesin dhe monitorimin e gjithë rrjedhës së konkursit dhe vendimin e Këshillit te Pdhe në baze të kushteve të konkursit për përzgjedhjen e kandidateve ne bazë te kerkesave profesionale atehere ju rekomandojmë që të 2 Kandidatet Ed kanë pergaditje superiore përkatëse profesionale d

  • Prishtinë
  • Parlamenti
7 Muaj Më parë

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests