Provjereno

Thengjill ne menyr ilegale

  • Vucitrn
  • Skupština opštine
  • 30.09.2012

Ne fshatin NN kane ardhur disa persona me mjetet e tyre dhe jan duke nxjerrur Thengjill ne menyr ilegale. Ndersa askush nuk ka vepru edhe pse ne udhe shkrun qe per mi 7 ton nuk mun me duru asfallti sepse prishet kurse kamionat e mdhej i kan ka 20 ton.

Komentari

  • Fatmir Aliu 2012-12-20 19:42:31
    I/e nderuar, Faleminderit per denoncimin qe keni bere. Pas hulumtimit dhe verifikimit te informatave qe na keni dhene, denoncimin tuaj e kemi bere publik per opinion te gjere. Nga informatat qe na besuat kemi prodhuar kete lajm "Gropa e Dyshuar e Vdekjes Shfrytëzohet për Jetesë" kurse me gjeresisht mund te lexoni ne: http://www.gazetajnk.com/?cid=1,978,3568 Miqesisht, F.Aliu

Ostavite komentar

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests