Provjereno

Kompania n.n

  • Junik
  • Pravosudje
  • 29.10.2012

Shume njerz kane ndertuar kasolle me drunje te brehut ku kane shkaktuar shume deme duke prere me qindra breha te njome qe me ligj eshte e ndaluar dhe aty pylltari disa njerzve u ka derguar lenden ne gjykate ku gjykata e ka marr vendimin pozitiv per palen e paditur edhe pse kane prere drunjte te njome por kane gjetur lidhjen ne gjykate konkretisht tek kryetarja n.n

Komentari

  • Fatmir Aliu 2013-01-14 08:13:51
    I/e nderuar, Pasi kemi hulumtuar rastin tuaj kemi dal ne perfundim se denoncimi qe keni bere eshte pjeserisht i sakte. Gjetjet tona ne terren kane rezultuar se kasolle te atilla qe keni denoncuar jane ndertuar. Por, nderlidhja e tyre me gjykaten ka dal te jete e pasakte, meqe jo te gjitha lendet jane menaxhuar prej zonjes qe apostrofoni. Se dyti, monitoruesit tone ne gjykata, kane gjet se shumica e te paditurve jane denuar, e jo leshuar nga gjykata. Andaj, ju lusim qe po patet elemente te tjera rreth ketij denoncimi, ku njerezit konkretisht mund te na argumentojne pohimin tuaj, qe te njejtat te na i percjellni per hulumtim shtese. Miqesisht, F.

Ostavite komentar

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests