Provjereno

Komuna n.n

  • Decane
  • Skupština opštine
  • 24.12.2012

Ne komunen n.n me regjistru nje makine te detyrojne me pagu uje- tatimin ne prone... a eshte e ligjshme... F

Komentari

  • Fatmir Aliu 2013-01-07 16:38:42
    I/E nderuar, Falemnderit per pyetjen tuaj. Disa komuna, ne bashkepunim me Ministrine e Puneve te Brendshme, kane nisur te kushtezojne qytetaret e tyre qe duan te regjistrojne makinat me kryerjen e obligimeve komunale! Kjo praktike eshte cilesuar nga shume organizata jo-qeveritare, qe merren me te drejtat e njeriut, si shkelje e rende, dhe e jashteligjshme. Per kete gje eshte kerkuar edhe interpretimi i ligjshmerise se vendimeve komunale nga Ministria e Administrimit te Pushtetit Lokal. Kjo ministri e ka vleresuar kete kushtezim nuk ka baze ligjore, dhe duhet te anulohet nga niveli komunal. Mirepo, per shkak te autonomise se pushtetit lokal, komunat vazhdojne te mos perfillin gjetjen e ministrise, dhe te veprojne sipas tekeve te tyre! Miqesisht, F.

Ostavite komentar

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests