E verifikuar

Si mirren patent shoferët

  • Pejë
  • Inspektoriat
  • 26.09.2012

Përshendetje, ju kisha lutë që të merreni me këtë çështje e cila është shumë e rëndësishme, ku në Komunen XX, në sallën ku mbahen provimet për patent shofer është një rent i karrikave të cilat nuk vëzhgohen nga kamerat që janë të vendosura në atë sallë, dhe aty i ulin ata kandidatë të cilët i paguajnë prej 350 euro për dhënie të provimit me shkrim. Ndërsa inspektorët të cilët marrin pjesë në provimin e ngasjes së automjetit kërkojnë 50 deri në 100 euro që ta kalojnë kandidatin për shofer. Këto të dhëna janë shumë të sigurta dhe ju kisha lutë që ta gjëni dikënd që hyn në provim, t'ia montoni nje kamere që ta vertetoni rastin. Të gjithë inspektorët janë të lidhur në mes veti dhe kur e mora vesh gjendjen më erdhi shumë rëndë. ju faleminderit për mirkuptim.

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests